Thông Tư 111 Bộ Tài Chính 2016 /Tt, Thông Tư 111/2016/Tt

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 257/2016/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM năm 2016 CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG; PHÍ CHỨNG THỰC; PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG; LỆ PHÍ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN

Căn cứ công cụ phí cùng lệ chi phí ngày 25 mon 11 năm 2015;

Căn cứ Luật giá cả nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ chế độ công bệnh ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành một trong những điều của điều khoản phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 mon 7 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2017 của chính phủ nước nhà về phiên họp chính phủ nước nhà thường kỳ tháng 7 năm 2017;

Theo kiến nghị của Vụ trưởng Vụ chế độ thuế,

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 mon 11 năm năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài chính quy định nút thu, chính sách thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí hội chứng thực; phí đánh giá tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện chuyển động Văn chống công chứng; lệ phí cấp thẻ công bệnh viên.

Bạn đang xem: Thông tư 111 bộ tài chính 2016

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 4 Thông tứ số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

c) nấc thu phí đối với việc công chứng hợp đồng download bán gia sản đấu giá (tính trên giá trị gia tài bán được) được xem như sau:

TT

Giá trị tài sản

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1

Dưới 5 tỷ đồng

90 nghìn

2

Từ 5 tỷ đồng đến dưới đôi mươi tỷ đồng

270 nghìn

3

Trên trăng tròn tỷ đồng

450 nghìn

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 11 mon 12 năm 2017.

2. Trong quy trình triển khai thực hiện, nếu bao gồm vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá thể phản ánh kịp lúc về cỗ Tài bao gồm để nghiên cứu, giải quyết./.

i nhận:- Văn phòng tw Đảng;- Văn chống Tổng túng thư;- Văn phòng Quốc hội;- Văn chống Chủ tịch nước;- Viện Kiểm gần cạnh nhân dân buổi tối cao;- Tòa án nhân dân buổi tối cao;- Kiểm toán nhà nước;- Các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc bao gồm phủ;- Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;- Công báo;- Cục bình chọn văn phiên bản (Bộ bốn pháp);- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, cục Thuế, Kho bạc nhà nước những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương;- Các đơn vị chức năng thuộc bộ Tài chính;- Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ;- Cổng tin tức điện tử cỗ Tài chính;- Lưu VT, CST (CST 5).

KT. BỘ TRƯỞ
NGTHỨ TRƯỞ
NG

Thông tứ 111/2016/TT-BTC hướng dẫn cai quản tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn cung ứng phát triển xác nhận (vốn ODA) với vay ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA với vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

 

1. Khẳng định cơ chế tài chính trong nước và cơ chế cho vay lại đối với các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi


- Theo Thông bốn số 111/2016, những chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi phần đa phải xác minh cơ chế tài chính trong nước qua các giai đoạn, như sau:
+ report đề xuất nhà trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án công trình nhóm A sử dụng vốn cung ứng phát triển chủ yếu thức, vốn vay ưu tiên để trình phê duyệt nhà trương đầu tư.
+ report nghiên cứu vớt khả thi hoặc Văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay chiết khấu để trình phê duyệt quyết định đầu tư.
+ Đối tượng vay mượn lại: Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh và các chủ dự án so với dự án, chương trình có chức năng thu hồi vốn cục bộ (hoặc một phần) theo quy định.
+ Điều khiếu nại vay lại gồm: Thời hạn, lãi suất, phí, điều kiện trả nợ gốc, lãi và các điều kiện không giống theo Nghị định 78/2010/NĐ-CP (đối với công ty chương trình, dự án); quy định về cho vay vốn lại Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh (đối cùng với Ủy ban cấp cho tỉnh).
Thông bốn 111 của bộ tài chủ yếu quy định chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi phải lập kế hoạch trung hạn trình phê duyệt. Sau thời điểm được phê duyệt, nên gửi bộ Tài bao gồm để theo dõi.
Cơ quan công ty quản phải lập kế hoạch tài chính hàng năm của những chương trình áp dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi bảo đảm an toàn bố trí vốn ODA, vốn vay khuyến mãi và vốn đối ứng trong dự toán giá cả hàng năm cho phù hợp.
- Thông tứ 111/2016 công cụ việc kiểm soát chi nhằm bảo đảm an toàn chi tiêu của dự án phù hợp với điều mong quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay khuyến mãi và tuân hành các luật pháp về làm chủ tài chính trong nước.
- Theo Thông bốn số 111/BTC, kiểm soát chi tất cả 02 hình thức là điều hành và kiểm soát chi trước và kiểm soát điều hành chi sau:
+ điều hành và kiểm soát chi trước với những khoản chi: thanh toán trực tiếp đến nhà thầu, nhà cung ứng đối với các dự án, dự án thành phần, hòa hợp đồng; chuyển khoản qua ngân hàng từ thông tin tài khoản tạm ứng sang thông tin tài khoản tạm giữ để thanh toán giá cả kiểm toán độc lập; đưa ra từ thông tin tài khoản cấp hai; khoản thanh toán giao dịch một lần cho Thư tín dụng thanh toán hoặc ủy quyền cho nước ngoài chi trực tiếp.
+ kiểm soát và điều hành chi sau đối với các khoản: giao dịch nguồn vốn JICA; thanh toán nhiều lần theo thư tín dụng hoặc ủy quyền cho bên quốc tế chi trực tiếp và những khoản chi thuộc kiểm soát và điều hành chi trước nghỉ ngơi trên.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 111/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖTRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN vay ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚCNGOÀI

Căn cứ Luật quản lý nợ công số 29/2009/QH12ngày 17 mon 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày14 mon 7 năm 2010 của chính phủ nước nhà về cho vay vốn lại nguồn chi phí vay quốc tế của
Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày14 tháng 7 năm 2010 của chính phủ về nghiệp vụ thống trị nợ công;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày16 mon 3 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ về cai quản và áp dụng nguồn cung cấp phát triểnchính thức (ODA)và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng Cục cai quản nợ với Tàichính Đối ngoại;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thôngtư cơ chế về thống trị tài chính đối với cácchương trình, dự án công trình sử dụng mối cung cấp vốn hỗ trợ phát triển bao gồm thức(ODA) với vốn vay mượn ưu đãi của phòng tài trợ nước ngoài.

Chương I

CÁCQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

1. Thông bốn này phía dẫn chính sách quảnlý tài chính so với các chương trình, dự án công trình sử dụng nguồn vốn cung ứng phát triểnchính thức (vốn ODA) cùng vay ưu đãi của những nhà tài trợ quốc tế quy định tại
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 mon 3 năm 2016 của chính phủ nước nhà về cai quản vàsử dụng nguồn hỗ trợ phát triển phê chuẩn (ODA) và nguồn chi phí vay chiết khấu củacác đơn vị tài trợ quốc tế (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP), bao gồm cả viện trợkhông trả lại tiến hành theo cơ chế cho vay vốn lại, viện trợ theo hình thức cấp phátđược quyết toán giải ngân cùng với vốn vay với viện trợ hỗ trợ ngân sách.

2. Các khoản ODA viện trợ không hoàn lạithực hiện cơ chế cấp phát từ ngân sách nhà nước với được quyết toán giải ngân riêng cho dựán hoặc dự án thành phần chủ quyền thuộc một chương trình, dự án sử dụng vốn ODAvay, vốn vay mượn ưu đãi, được điều chỉnh theo giải pháp tại Thông bốn số225/2010/TT-BTC ngày 31 mon 12 năm 2010 của bộ Tài thiết yếu hướng dẫn cơ chế quảnlý tài bao gồm nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại quốc tế thuộc nguồnthu giá cả nhà nước và những văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế Thông tưtrên, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

3. Trong trường hợp các quy định về quảnlý tài chủ yếu tại Thông tư này còn có sự biệt lập với những Điều ước thế giới về ODAvà vốn vay ưu tiên thì vận dụng theo những quy định của Điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng ápdụng

Thông tứ này áp dụng đối với các cơquan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động làm chủ chươngtrình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ở trong phòng tài trợ nước ngoài, vốn đốiứng của phía Việt Nam.

Điều 3. Lý giải từngữ

Các từ bỏ ngữ thực hiện trong Thông tư nàyđược đọc thống duy nhất với Điều 3 Nghị định số 16/2016/NĐ-CPvà Điều 2 Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14 mon 7 năm2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cho vay lại vốn vay quốc tế của chính phủ (sau phía trên viếttắt là Nghị định số 78/2010/NĐ-CP).

Điều 4. Cơ chế quảnlý tài chính so với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi

1. Các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn
ODA, vốn vay mượn ưu đãi cần được gửi vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, kếhoạch vốn hàng năm và được làm chủ theo những quy định hiện hành áp dụng đối vớivốn ngân sách nhà nước cùng vốn đầu tư chi tiêu công.

2. Các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn
ODA, vốn vay mượn ưu đãi vâng lệnh quy trình lập, chấp hành, hạch toán giá thành nhànước, kiểm toán, quyết toán, kiểm tra so với nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãitheo các quy định của pháp luật về chi tiêu nhà nước, chi tiêu công và các quy địnhcụ thể tại Thông bốn này.

3. Các bước quản lý, tịch thu vốn chovay lại từ nguồn chi phí ODA, vốn vay mượn ưu đãi, xử lý rủi ro cho vay mượn lại thực hiệntheo những quy định của Luật cai quản nợ công, Nghị định số 78/2010/NĐ-CP , quy địnhcủa luật pháp về giải ngân cho vay lại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực ở trong Trungương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh) và những văn phiên bản hướng dẫn.

Điều 5. Bề ngoài ápdụng nguyên tắc tài chủ yếu trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn
ODA, vốn vay ưu đãi

1. Đối với những chương trình, dự án công trình đầutư cơ sở hạ tầng, phúc lợi an sinh xã hội hoặc các nghành khác không có khả năng thuhồi vốn trực tiếp thuộc trách nhiệm chi của chi tiêu nhà nước thực hiện vốn ODA, vốnvay ưu đãi:

a) cung cấp phát toàn cục từ giá cả nhànước so với các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của giá thành trungương.

b) cấp phát một phần, cho vay vốn lại mộtphần với tỷ lệ vay lại cụ thể vốn vay mượn ODA, giải ngân cho vay lại một phần hoặc toàn cục đốivới vốn vay khuyến mãi theo phép tắc của pháp luật về cho vay lại Ủy ban quần chúng. # cấptỉnh so với chương trình, dự án công trình thuộc trọng trách chi của giá cả địa phương.

Nguồn vốn vay lại tính vào bội chi củangân sách địa phương với được quản lý, sử dụng theo vẻ ngoài của quy định vềngân sách nhà nước.

2. Đối với các chương trình, dự án cókhả năng tịch thu vốn toàn thể hoặc một phần:

a) cấp cho phát một phần đối cùng với chươngtrình, dự án thuộc trọng trách chi của chi phí nhà nước.

b) cho vay vốn lại toàn thể hoặc một phầntheo xác suất thu hồi vốn được cấp tất cả thẩm quyền quyết định.

3. Đối với dự án thuộc nhiệm vụ chi củangân sách địa phương thực hiện vốn vay ODA, vốn vay chiết khấu làm phần góp sức củađịa phương trong dự án đối tác công - bốn (PPP) tiến hành cơ chế cho vay vốn lạitoàn bộ so với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo luật tại khoản2 Điều 8 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp chế độ của pháp luậtvề giải ngân cho vay lại Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh có quy định khác.

Chương II

XÁCĐỊNH CƠ CHẾ TÀI CHÍNH trong NƯỚC VÀ CƠ CHẾ giải ngân cho vay LẠI ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNGTRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN vay ƯU ĐÃI

Điều 6. Xác minh cơchế tài bao gồm trong nước trong quá trình đề xuất, phê coi sóc chương trình, dự án

1. Các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn
ODA, vốn vay mượn ưu đãi đầy đủ phải khẳng định cơ chế tài thiết yếu trong nước qua những giaiđoạn, ví dụ như sau:

a) Đề xuất chương trình, dự án công trình sử dụngvốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi.

b) báo cáo đề xuất nhà trương đầu tưchương trình, dự án công trình hoặc report nghiên cứu giúp tiền khả thi so với dự án quan lại trọngquốc gia và dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay chiết khấu để trình cấp bao gồm thẩmquyền phê duyệt nhà trương đầu tư.

c) báo cáo nghiên cứu giúp khả thi hoặc Vănkiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay chiết khấu để trình cấp bao gồm thẩmquyền phê duyệt ra quyết định đầu tư.

2. Nội dung cơ chế tài chính trong nướcđối với những chương trình, dự án công trình sử dụng vốn vay mượn ODA, vốn vay ưu tiên bao gồm:

a) Lập Đề xuất chương trình, dựán thực hiện vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi:

- xác định chương trình, dự án công trình thuộcdiện không có công dụng thu hồi vốn trực tiếp hoặc dự án có tác dụng thu hồi vốnmột phần hoặc toàn bộ; trên cơ sở đó khẳng định chương trình, dự án công trình thuộc đối tượngcấp phát toàn cục (hay một phần) hoặc cho vay lại cục bộ (hay một phần) phù hợpvới các nguyên tắc nêu trên Điều 5 Thông tứ này.

- khẳng định khả năng sắp xếp nguồn vốn đốiứng đến chương trình, dự án.

+ Đối với chương trình, dự án thuộc diệnngân sách công ty nước cấp cho phát, nguồn ngân sách đối ứng được sắp xếp trong dự toán ngânsách đơn vị nước thường niên của cơ quan chủ đạo theo phân cấp làm chủ ngân sách vàtừ các nguồn tài chủ yếu khác theo vẻ ngoài của pháp luật.

+ Đối với chương trình, dự án công trình thuộc diệnvay lại (toàn cỗ hoặc một phần), nguồn vốn đối ứng vị chủ dự án sắp xếp từ vốnchủ download hoặc nguồn ngân sách hợp pháp khác của công ty dự án.

- Đối cùng với phần vốn vay mượn lại: tấn công giásơ bộ thu nhập hoặc mối cung cấp vốn sắp xếp trả nợ.

- hiểu rõ việc tín đồ vay lại đáp ứngcác điều kiện được vay mượn lại, cụ thể như

+ Đối cùng với Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh: vốnvay lại phải bảo vệ không vượt hạn mức dư nợ cùng bội đưa ra của túi tiền địaphương theo phương pháp của quy định về ngân sách nhà nước.

+ Đối với doanh nghiệp: có tình hìnhtài chủ yếu lành mạnh, không xẩy ra lỗ trong bố năm gần kề gần nhất, trừ những khoản lỗ vày thựchiện chính sách; trên thời điểm khuyến nghị chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốnvay ưu đãi không tồn tại nợ hết hạn sử dung với những tổ chức tài chính, tín dụng; không có nợquá hạn liên quan đến khoản được cơ quan chỉ đạo của chính phủ bảo lãnh, các khoản vay mượn lại vốn vaynước quanh đó của chính phủ nước nhà và ngân sách chi tiêu nhà nước. Trường đúng theo doanh nghiệpchưa đầy đủ 3 năm chuyển động liên tục thì phải tất cả văn bản cam kết của chủ download hoặccủa doanh nghiệp mẹ về đảm bảo an toàn khả năng trả nợ đối với khoản vay mượn lại.

+ Đối với tổ chức tài chính, tín dụngphải có được hệ số an toàn vốn theo cách thức của pháp luật.

b) Lập report đề xuất công ty trương đầutư chương trình, dự án công trình hoặc báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thi:

- Đối với chương trình, dự án công trình thuộc diệnngân sách đơn vị nước cung cấp phát một trong những phần cần khẳng định rõ các hạng mục, vừa lòng phần đượcngân sách nhà nước cấp phát hoặc xác suất vốn cấp cho phát, trong những số ấy phân phân tách theo vốnđầu tư phát triển, vốn sự nghiệp.

- Đối với chương trình, dự án công trình thuộc diệnvay lại cục bộ hoặc một phần cần xác định:

+ Tổng khoản đầu tư vay lại tổng thể hoặctheo các hợp phần, trong những số đó dự kiến giai đoạn giải ngân, rút vốn.

+ Khả năng phẳng phiu vốn để trả nợ từnguồn vốn phù hợp pháp của công ty dự án, bao gồm: nguồn chi phí khấu hao, lợi nhuận để lạivà những nguồn vốn không giống (nếu có).

+ năng lượng tài bao gồm của chủ dự án baogồm vốn nhà sở hữu, tỷ lệ nợ cần trả bên trên vốn nhà sở hữu; roi sau thuếvà những chỉ tiêu tài chủ yếu khác có liên quan theo report tài chủ yếu được kiểmtoán của năm ngay tắp lự trước của năm report đề xuất công ty trương chi tiêu chương trình,dự án hoặc report nghiên cứu giúp tiền khả thi.

- Đối cùng với chương trình, dự án do Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh vay lại một phần vốn ODA, vay lại toàn thể hoặc một trong những phần vốnvay chiết khấu hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay mượn lại để gia công vốn góp trong số dự án
PPP.

+ Dư nợ vay hiện tại của chính quyền địaphương, bao hàm tất cả các khoản vay mượn theo quy định.

+ giới hạn mức dư nợ cùng bội đưa ra của chínhquyền địa phương theo quy định của quy định về chi phí nhà nước và những văn bảnhướng dẫn bao gồm liên quan.

+ Dự loài kiến số vay tạo thêm trong trườnghợp vay lại nguồn vốn vay ODA, vốn vay mượn ưu đãi, bảo đảm tổng dư nợ ko vượtquá hạn mức dư nợ theo quy định.

+ Khả năng sắp xếp ngân sách địa phươngđể thanh toán giao dịch trả nợ mang đến hạn.

c) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc
Văn khiếu nại chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để trình cấp có thẩmquyền phê lưu ý quyết định đầu tư chi tiêu căn cứ theo ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu vàcơ chế tài bao gồm trong nước được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

3. Trên cửa hàng tài liệu do những bộ, cơquan trung ương, địa phương gửi, cỗ Tài chính xem xét, có chủ ý về lý lẽ tàichính trong nước đối với chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãinhư sau:

a) Trên cơ sở hồ sơ lời khuyên chươngtrình, dự án công trình sử dụng vốn vay ODA, vốn vay mượn ưu đãi tuân hành các phương pháp nêu tại
Điều 5 cùng điểm a khoản 2 Điều này, bộ Tài bao gồm có chủ kiến về kĩ năng vay vốntài trợ và phương pháp tài thiết yếu trong nước gửi bộ Kế hoạch cùng Đầu tư tổng hợp,trình Thủ tướng chủ yếu phủ.

b) Đối với báo cáo đề xuất chủ trươngđầu tứ hoặc báo cáo nghiên cứu vớt tiền khả thi chương trình, dự án nhóm A sử dụngvốn ODA, vốn vay ưu đãi, cỗ Tài bao gồm chủ trì, phối hợp với cơ quan chủ quản, Bộ
Kế hoạch với Đầu tứ và các cơ quan tương quan có chủ kiến về nguyên tắc tài chủ yếu trongnước, phương thức giải ngân cho vay lại gởi Hội đồng đánh giá và thẩm định liên ngành hoặc phòng ban chủtrì thẩm định.

c) Đối với report đề xuất nhà trươngđầu tứ hoặc report nghiên cứu vớt tiền khả thi chương trình, dự án công trình thuộc thẩm quyềncủa Thủ tướng cơ quan chính phủ (trừ dự án nhóm A), bộ Tài chủ yếu chủ trì, phối kết hợp vớicơ quan chủ quản, bộ Kế hoạch với Đầu tư và những cơ quan liên quan có chủ ý vềcơ chế tài bao gồm trong nước, phương thức cho vay vốn lại báo cáo Thủ tướng chủ yếu phủ.

d) Trên đại lý ý kiến lãnh đạo của Thủtướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về nguyên lý tài thiết yếu cho chương trình, dự án và ý kiến của bộ Tàichính, công ty chương trình, dự án hoàn thiện Văn kiện chương trình, dự án công trình báo cáocơ quan gồm thẩm quyền phê duyệt.

đ) Trường thích hợp Văn kiện chương trình, dựán áp dụng vốn ODA, vốn vay khuyến mãi chưa xác định rõ hình thức tài thiết yếu hoặcphương án tài chủ yếu không khả thi, bộ Tài chính chủ trì, phối phù hợp với cơ quanchủ quản ngại và các cơ quan tiền liên quan report Thủ tướng bao gồm phủ.

e) Trường thích hợp khi thương lượng điều cầu quốctế, thỏa thuận hợp tác về ODA, vốn vay ưu đãi tất cả phát sinh biến hóa nội dung chế độ tàichính trong nước, bộ Tài chính tổng hợp, report Thủ tướng chính phủ nước nhà xin ý kiếnđối với nội dung vượt thẩm quyền.

g) ngôi trường hợp điều chỉnh nội dungchương trình, dự án và khuyến cáo sử dụng vốn dư trong quá trình thực hiện chươngtrình, dự án, Cơ quan nhà quản triển khai các thủ tục theo biện pháp tại Điều 53Nghị định số 16/2016/NĐ-CP với gửi bộ hồ sơ dự án công trình điều chỉnh cho cỗ Tài chính. Bộ
Tài chủ yếu chủ trì, phối phù hợp với cơ quan cơ bản và các cơ quan liên quan báocáo Thủ tướng cơ quan chính phủ về hình thức tài chủ yếu trong nước quả điều chỉnh.

Điều 7. Hiệ tượng chovay lại so với chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1. Đối tượng vay mượn lại vốn ODA, vốn vayưu đãi bao gồm:

a) Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh vay lại trựctiếp từ cỗ Tài chính so với vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi trong những trường hòa hợp quy địnhtại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Thông tư này.

b) các chủ dự án đối với chương trình,dự án có công dụng thu hồi vốn toàn thể (hoặc một phần) qui định tại điểm b khoản2 Điều 5 Thông tứ này.

2. Điều kiện vay lại đối với Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh và công ty chương trình, dự án:

a) Điều kiện vay lại gồm những: thời hạn,lãi suất, phí, đk trả nợ gốc, lãi và những điều kiện khác (nếu có) đối vớichủ chương trình, dự án tiến hành theo điều khoản tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ;đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành theo luật pháp của pháp luật về chovay lại Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

b) trường hợp tổ chức tài thiết yếu - tíndụng chịu khủng hoảng tín dụng một phần hoặc toàn bộ, ngoài điều kiện vay lại theoquy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP , tổ chức tài bao gồm - tín dụng được thuthêm khoản phí khủng hoảng tín dụng theo qui định của lao lý về giải ngân cho vay lại quacác tổ chức triển khai tài thiết yếu - tín dụng chịu khủng hoảng tín dụng.

3. Tỷ lệ cho vay mượn lại so với chươngtrình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi:

a) Đối với Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh: tỷlệ vay lại thực hiện theo điều khoản của điều khoản về cho vay lại Ủy ban nhân dâncấp tỉnh.

b) Đối cùng với chương trình, dự án công trình có khảnăng tịch thu vốn toàn bộ, xác suất cho vay mượn lại là 100% vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

c) Đối với những dự án có công dụng hoànvốn một phần, tỷ lệ cho vay lại bởi vì Thủ tướng bao gồm phủ ra quyết định trên các đại lý khảnăng thu hồi vốn của từng dự án.

4. Phương thức cho vay vốn lại đối với chươngtrình, dự án có khả năng thu hồi vốn:

a) giải ngân cho vay lại chủ dự án công trình qua cơ quancho vay mượn lại ko chịu rủi ro khủng hoảng tín dụng.

b) cho vay vốn lại chủ dự án công trình qua cơ quancho vay mượn lại chịu rủi ro khủng hoảng tín dụng một trong những phần hoặc toàn bộ khoản vay mượn lại.

c) cho những tổ chức tài bao gồm - tín dụngvay lại theo chương trình, giới hạn ở mức tín dụng và các tổ chức tài chính - tín dụngchịu khủng hoảng tín dụng.

5. Xác minh cơ quan giải ngân cho vay lại:

a) Đối với các dự án có chức năng hoànvốn toàn bộ

- Đối cùng với chương trình, dự án áp dụngcho vay lại qua cơ quan cho vay lại chịu khủng hoảng rủi ro tín dụng: việc xác minh cơ quancho vay lại và mức chịu rủi ro khủng hoảng tín dụng thực hiện theo quy định của Nghị định số78/2010/NĐ-CP cùng quy định lao lý liên quan.

- Đối cùng với chương trình, dự án áp dụngcho vay mượn lại qua cơ quan cho vay vốn lại không chịu rủi ro tín dụng: sau thời điểm Thủ tướng
Chính phủ đưa ra quyết định về Đề xuất chươngtrình, dự án công trình được phép thực thi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báocáo lời khuyên chủ trương chi tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi, cỗ Tài thiết yếu xácđịnh tổ chức triển khai tài bao gồm để phối hợp với chủ dự án công trình trong quy trình xây dựng Báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi hoặc report đề xuất công ty trương đầu tư.

Tổ chức tài thiết yếu có trọng trách đánhgiá phương án trả nợ vốn vay mượn lại nêu tại báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi hoặc
Báo cáo lời khuyên chủ trương đầu tư, báo cáo Bộ Tài chính để có ý loài kiến về cơ chếcho vay mượn lại đối với chương trình, dự án theo phép tắc tại khoản 2 Điều 6 Thôngtư này.

- tổ chức tài chính, tín dụng thanh toán vay lạitrực tiếp từ bộ Tài chính so với chương trình, hạn mức tín dụng thực hiện vốn
ODA, vốn vay khuyến mãi và chịu toàn cục rủi ro tín dụng.

b) Đối với các dự án có chức năng hoànvốn một phần

- cỗ Tài chính đề xuất tỷ lệ cấp cho phát,cho vay mượn lại theo chính sách của lao lý trên đại lý khả năng cung ứng của ngânsách đơn vị nước và theo nguyên tắc cân xứng với kĩ năng hoàn vốn của dự án, nhờ cất hộ Bộ
Kế hoạch với Đầu tư trình Thủ tướng chính phủ ra quyết định về Đề xuất chươngtrình, dự án công trình được phép thực thi lập report nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báocáo lời khuyên chủ trương chi tiêu sử dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi. Trên cơ sở ý kiếnphê phê duyệt của Thủ tướng chủ yếu phủ so với Đề xuất chương trình, dự án, tổ chứctài bao gồm được cỗ Tài chính ủy quyền phối phù hợp với chủ dự án trong quá trình xâydựng report nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất công ty trương đầu tư.

- tổ chức tài chính có trách nhiệmđánh giá phương án trả nợ vốn vay lại nêu tại báo cáo nghiên cứu giúp tiền khả thihoặc báo cáo đề xuất công ty trương đầu tư, report Bộ Tài chínhđể có chủ kiến về cơ chế giải ngân cho vay lại so với chương trình, dự án theo phương tiện tạikhoản 3 Điều 6 Thông tứ này.

Xem thêm: Cách Root Máy Android 4.4.2, Cách Sử Dụng Phần Mềm Root Android 4

Chương III

KẾHOẠCH TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN vay ƯU ĐÃI

Điều 8. Nguyên tắcxây dựng kế hoạch tài chủ yếu cho chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay ưuđãi

1. Các chương trình, dự án sử dụng vốn
ODA, vốn vay mượn ưu đãi, bao hàm cả nguồn chi phí Chính đậy vay về giải ngân cho vay lại yêu cầu lậpkế hoạch trung hạn trình cấp thẩm quyền phê xem xét theo điều khoản tại luật pháp Đầu tưcông, lao lý về chi phí nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan. Saukhi planer trung hạn được cấp thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ quản gửi Bộ
Tài thiết yếu phần kế hoạch đối với nguồn vốn ODA, vốn vay chiết khấu và vốn đối ứng đểtheo dõi.

2. Trong tầm 5 ngày thao tác kể từkhi được cấp cho thẩm quyền phê duyệt, Chủ dự án công trình gửi cỗ Tài bao gồm kế hoạch tổng thểthực hiện nay chương trình, dự án công trình sử dụng vốn vay mượn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứngđể giao hàng cho câu hỏi theo dõi những khoản vay mượn ODA, vốn vay ưu tiên thuộc danh mục nợcông.

3. Trên đại lý kế hoạch trung hạn đượccấp thẩm quyền phê chuẩn y hoặc planer điều chỉnh, bửa sung, cơ quan chủ yếu lậpkế hoạch tài bao gồm hàng năm của các chương trình thực hiện vốn ODA, vốn vay ưuđãi tuân thủ quy trình lập dự toán túi tiền nhà nước thường niên theo hiện tượng củapháp nguyên tắc về giá cả nhà nước và các văn phiên bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm mứcbố trí vốn ODA, vốn vay chiết khấu và vốn đối ứng vào dự toán chi phí hàng nămphù hợp với các điều mong quốc tế, thỏa thuận về ODA và vốn vay mượn ưu đãi đã ký kết, phù hợpvới năng lực giải ngân thực tế của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốnvay ưu đãi.

4. Đối với các dự án chi chi tiêu pháttriển được giá thành nhà nước cấp phát, cỗ Kế hoạch và Đầu tứ tổng thích hợp kế hoạchvốn ODA cùng vốn vay mượn ưu đãi, chiến lược vốn đối ứng hàng năm gửi cỗ Tài bao gồm để tổng phù hợp vàodự toán túi tiền nhà nước hàng năm.

Đối với những dự án chi sự nghiệp đượcngân sách công ty nước cấp cho phát, cỗ Tài bao gồm tổng hợp chiến lược vốn ODA với vốn vayưu đãi, chiến lược vốn đối ứng hàng năm vào dự toán giá cả nhà nước hàng năm.

Điều 9. Tiến trình lậpkế hoạch tài chính năm

1. Đối với các chương trình, dự án thuộcđối tượng giá thành nhà nước cấp phát tổng thể hoặc một phần:

a) sản phẩm năm, cùng với việc lập dự toánngân sách nhà nước, những bộ, ban ngành trung ương, địa phương, công ty chương trình, dựán xây dựng kế hoạch tài bao gồm năm gửi cỗ Tài chính, cỗ Kế hoạch và Đầu tư, baogồm các nội dung sau:

- báo cáo ước triển khai kế hoạch giảingân, rút vốn năm bây giờ theo từng chương trình, dự án, từng điều mong quốc tế,thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết, trong đó chia ra vốn đầu tưphát triển, vốn sự nghiệp, vốn vay mượn lại.

- planer giải ngân, rút vốn trongnăm planer theo từng chương trình, dự án, từng điều cầu quốc tế, thỏa thuận hợp tác vềvốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi đã ký kết kết,trong đó chia nhỏ ra vốn chi tiêu phát triển, vốn sự nghiệp, vốn vay lại.

Nội dung cụ thể kế hoạch tài chínhnăm tiến hành theo Phụ lục 01 kèm Thông tư này.

c) căn cứ kế hoạch giá thành được cấpcó thẩm quyền giao, bộ, cơ sở trung ương, địa phương thực hiện giao kế hoạchvốn ODA, vốn vay ưu đãi so với từng chương trình, dự án, từng hiệp định đang kýkết, trong đó:

- Vốn đối ứng được phân bổ.

- Vốn ODA, vốn vay khuyến mãi cho đầu tưphát triển.

- Vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi đưa ra cho sựnghiệp.

Trong vòng 05 ngày làm việc tính từ lúc khiphê duyệt, cơ quan cơ bản gửi quyết định giao vốn mặt hàng năm của các chươngtrình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu tiên cho cơ áo quan chính các cấpvà cơ quan kiểm soát chi.

Sau khi phân bổ kế hoạch vốn mặt hàng năm,các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiến hành nhập planer vốn vào TABMIStheo phép tắc tại Thông tứ số 123/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 8 năm 2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống thông tin làm chủ ngânsách với Kho bạc (TABMIS).

d) Trường hợp chương trình, dự án công trình sử dụngvốn ODA, vốn vay ưu tiên dự kiến giải ngân vượt planer vốn hoặc không được bốtrí chiến lược vốn, các cơ quan công ty quản, công ty chương trình, dự án report Bộ Tàichính, bộ Kế hoạch với Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền coi xét,quyết định trước lúc thực hiện.

đ) Đối với khoản vay lại của Ủy ban nhândân cấp cho tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh lập planer vay lại gửi cỗ Tài thiết yếu đểtổng phù hợp dự toán báo cáo cấp bao gồm thẩm quyền quyết định.

2. Đối với chương trình, dự án sử dụngvốn ODA, vốn vay ưu đãi áp dụng vay lại một trong những phần hoặc toàn bộ:

a) Đối với chương trình, dự áncho vay lại qua cơ quan giải ngân cho vay lại ko chịu rủi ro tín dụng:

- những chủ chương trình, dự án lập kếhoạch giải ngân, rút vốn theo từng vừa lòng đồng giải ngân cho vay lại.

- chiến lược tài chính bao hàm các nộidung sau:

+ Dư nợ đầu kỳ;

+ Dự kiến quyết toán giải ngân năm kế hoạch;

+ Dự con kiến trả nợ trong thời điểm kế hoạch,chi máu theo gốc, lãi, phí.

- nhà chương trình, dự án phê chuẩn y vàgửi kế hoạch tài bao gồm năm cho cỗ Tài chính, bộ Kế hoạch với Đầu tư, cơ quan chovay lại.

b) Đối với chương trình, dự áncho vay lại qua cơ quan giải ngân cho vay lại chịu một trong những phần hoặc cục bộ rủi ro tín dụng:

- chủ chương trình, dự án công trình phê coi xét vàgửi planer tài chính thường niên cho cỗ Tài chính, cỗ Kế hoạch với Đầu tư, cơquan cho vay lại theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều này.

- bên cạnh kế hoạch tài chính, các chủchương trình, dự án hoàn toàn có thể gửi các tài liệu không giống theo yêu cầu của cơ quan chovay lại.

- các tổ chức tài chủ yếu - tín dụng thanh toán lậpkế hoạch tài bao gồm gửi bộ Tài chính. Câu chữ kế hoạch bao gồm:

+ Dư nợ đầu kỳ;

+ Dự kiến giải ngân năm kế hoạch;

+ Dự loài kiến trả nợ trong năm kế hoạch,chi tiết theo gốc, lãi, phí.

Chương IV

KIỂMSOÁT CHI, THỦ TỤC RÚT VỐN VÀ QUẢN LÝ RÚT VỐN

Điều 10. Kiểm soátchi so với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

1. Mục đích điều hành và kiểm soát chi

Kiểm soát chi nhằm bảo vệ chi tiêu củadự án tương xứng với điều cầu quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay khuyến mãi đã kýkết và tuân thủ các công cụ về thống trị tài chủ yếu trong nước hiện nay hành.

2. Nguyên tắc điều hành và kiểm soát chi

a) điều hành và kiểm soát chi vận dụng đối vớimọi hoạt động ngân sách của dự án, kể cả các khoản chi theo cách thức thư tíndụng hoặc ủy quyền mang đến bên nước ngoài chi trực tiếp.

b) việc rút vốn, chi phí vàthanh toán của các chương trình, dự án công trình sử dụng vốn ODA, vốn vay chiết khấu được kiểmsoát và giao dịch (sau đây gọi tắt là kiểm soát chi) theo những quy định hiệnhành đối với nguồn vốn giá thành nhà nước vào phạm vi kế hoạch vốn nướcngoài, vốn đối ứng hàng năm được duyệt, kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung cập nhật trongnăm (nếu có) và kế hoạch trung hạn được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt.

c) Đối với dự án hoặc dự án công trình thànhphần thuộc kế hoạch vốn chi tiêu phát triển được ngân sách chi tiêu nhà nước cấp phép toànbộ và dự án vay lại 1 phần theo xác suất thực hiện tại theo biện pháp tại Thông bốn số08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm năm 2016 của cỗ Tài bao gồm quy định về quản lí lý,thanh toán vốn chi tiêu sử dụng mối cung cấp vốn giá cả nhà nước (sau đây call tắt là
Thông tư số 08/2016/TT-BTC) với Thông tứ số 108/2016/TT-BTC ngày 30 mon 6 năm2016 của bộ Tài thiết yếu sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số08/2016/TT-BTC .

d) Đối với dự án hoặc những hoạt độngthuộc dự trù chi sự nghiệp được chi tiêu nhà nước cung cấp phát toàn cục hoặc cấpphát một phần, vay mượn lại 1 phần theo tỷ lệ thực hiện theo Thông bốn số161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của cục Tài bao gồm quy định cơ chế kiểmsoát, thanh toán những khoản chi giá thành nhà nước qua Kho bội bạc nhà nước (sau đâygọi tắt là Thông tư số 161/2012/TT-BTC), Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01tháng 3 năm năm 2016 của cỗ Tài chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số161/2012/TT-BTC .

đ) Đối với dự án hoặc những hoạt độngchi giải phóng mặt bằng sử dụng vốn ODA, vốn vay chiết khấu (kể cả những dự án vay lại),việc kiểm soát chi tiến hành theo Thông tứ số 107/2007/TT-BTC ngày 7 tháng 9năm 2007 của bộ Tài bao gồm hướng dẫn về quản lý thanh toán, quyết toán vốn đầutư dự án công trình giải phóng mặt bằng, tái định cư áp dụng vốn chi phí nhà nước và
Thông tư số 08/2016/TT-BTC .

e) kiểm soát và điều hành chi dự án công trình cho vay mượn lại

- Đối với giới hạn mức tín dụng: làm hồ sơ vàthủ tục kiểm soát điều hành chi đối với các dự án/hợp phần cho vay lại theo giới hạn trong mức tín dụng, thựchiện theo quy định của các tổ chức tín dụng thanh toán sử dụng vốn vay lại, phù hợp vớiquy định của điều mong quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi đã ký kết.Tổ chức tín dụng vay lại vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề tính đúng đắn và đúng theo lệ của những khoản cho vay vốn tín dụng và các khoản đưa ra tiêuphi tín dụng trong sao kê chi tiêu gửi cỗ Tài chính, khi lập và gửi cỗ hồ sơrút vốn bên cạnh nước.

- hồ sơ cùng thủ tục kiểm soát và điều hành chi dự ánhoặc đúng theo phần cho vay vốn lại khác: triển khai tương tự như so với các dự án hoặc dựán thành phần đầu tư phát triển sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc diện ngânsách nhà nước cấp phát.

g) Trên đại lý hồ sơ kiến nghị thanhtoán của công ty dự án, cơ quan kiểm soát chi địa thế căn cứ vào các điều khoản thanh toánđược lao lý trong hòa hợp đồng (số lần thanh toán, tiến trình thanh toán, thời điểmthanh toán và các điều kiện thanh toán), hoặc dự trù được duyệt đối với trườnghợp thanh toán không theo hợp đồng và cực hiếm từng lần thanh toán, để thực hiệnkiểm soát chi và giao dịch thanh toán cho nhà dự án. Chủ dự án tự phụ trách vềphương thức chọn lựa nhà thầu, tính chính xác, đúng theo pháp của trọng lượng nghiệmthu thanh toán, định mức, đối kháng giá, dự toán các loại công việc, chất lượng côngtrình với việc tuân thủ trình tự đầu tư chi tiêu xây dựng. Cơ quan điều hành và kiểm soát chi ko chịutrách nhiệm về các vấn đề này.

h) Cơ quan kiểm soát chi có tráchnhiệm kiểm soát chi hoặc từ chối chứng thực kiểm kiểm tra chi trong vòng 5 ngày làmviệc kể từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ, triệu chứng từ vừa lòng pháp, thích hợp lệ theo quy định.

3. Cơ quan kiểm soát và điều hành chi

a) Kho tệ bạc nhà nước các cấp thựchiện việc kiểm soát điều hành hồ sơ thanh toán của dự án hoặc vừa lòng phần dự án thuộc diệnngân sách đơn vị nước cấp cho phát; những dự án vận dụng cơ chế cấp phát một phần, vay lạimột phần theo tỷ lệ.

b) Cơ quan cho vay vốn lại được Bộ
Tài bao gồm ủy quyền cho vay vốn lại thực hiện việc kiểm soát và điều hành hồ sơ thanh toán của dựán hoặc hợp phần dự án áp dụng phép tắc vay lại toàn bộ.

c) tổ chức triển khai tài chính, tín dụngvay lại

Tổ chức tài chính, tín dụng vay lạitheo các chương trình, giới hạn mức tín dụng và chịu khủng hoảng rủi ro tín dụng bao gồm trách nhiệmkiểm soát chi khi giải ngân cho vay lại so với người vay vốn cuối cùng.

d) Đối với những chương trình, dựán khác chưa được xác định theo các điểm a, b và c khoản này, cỗ Tài chínhxác định cơ quan kiểm soát chi phù hợp, đảm bảo an toàn nguyên tắc không có hai cơ quankiểm soát chi cùng điều hành và kiểm soát một hoạt động ngân sách của dự án.

4. Vẻ ngoài kiểm soát chi

a) kiểm soát chi trước là vấn đề cơquan kiểm soát chi kiểm tra, chứng thực tính vừa lòng pháp, thích hợp lệ của khoản đưa ra trướckhi chủ dự án rút vốn thanh toán cho bên thầu, tín đồ thụ hưởng. Các khoản chiphải điều hành và kiểm soát chi trước bao gồm:

- thanh toán giao dịch trực tiếp mang đến nhà thầu,nhà hỗ trợ đối với những dự án hoặc dự án thành phần nằm trong diện được cung cấp phát.

- giao dịch trực tiếp cho nhà thầu,nhà hỗ trợ đối với các hợp đồng thanh toán một lần hoặc đợt thanh toán giao dịch lần cuốicủa vừa lòng đồng so với hợp đồng thanh toán nhiều lần của các dự án vay mượn lại.

- chuyển khoản qua ngân hàng từ tài khoản tạm ứng(sau trên đây viết tắt là TKTƯ) sang thông tin tài khoản tạm giữ để thanh toán chi tiêu kiểmtoán hòa bình sau khi đóng TKTƯ.

- chi từ tài khoản cấp hai so với dựán gồm hai cấp TKTƯ, trừ những khoản chi hoạt động cai quản dự án thuộc dự trù đãđược cấp gồm thẩm quyền phê duyệt.

- Khoản thanh toán một lần duy nhấtcho Thư tín dụng thanh toán hoặc theo hình thức ủy quyền cho nước ngoài chi trực tiếp.

b) điều hành và kiểm soát chi sau là câu hỏi cơquan kiểm soát chi kiểm tra, xác thực tính thích hợp pháp, đúng theo lệ của khoản đưa ra saukhi chủ dự án đã rút vốn giao dịch cho nhà thầu, bạn thụ hưởng. Kiểm soátchi sau vận dụng với các trường đúng theo sau:

- các khoản thanh toán nguồn vốn JICA.

- các khoản thanh toán nhiều lần theophương thức thư tín dụng hoặc ủy quyền cho bên quốc tế chi trực tiếp.

- những khoản đưa ra không phép tắc tại điểma khoản này.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày rút vốnthanh toán, chủ dự án công trình phải trả tất hồ sơ thanh toán giao dịch gửi cơ quan kiểm soát điều hành chixác nhận để làm cơ sở tiến hành lần thanh toán kế tiếp.

Trường phù hợp thấy bắt buộc thiết, chủ dự áncó quyền thỏa thuận với nhà thầu áp dụng vẻ ngoài kiểm soát bỏ ra trước đối vớicác khoản đưa ra nêu trên cùng gửi cơ quan kiểm soát và điều hành chi để phối hợp thực hiện.

5. Hồ sơ kiểm soát điều hành chi

Ngoài hồ nước sơ pháp lý gửi một đợt theoquy định trên Thông bốn số 08/2016/TT-BTC , Thông bốn số 161/2012/TT-BTC , chủ dự ánhoặc đơn vị được ủy quyền gửi các tài liệu sau đây cho cơ quan điều hành và kiểm soát chi đểlàm căn cứ kiểm soát chi nguồn ngân sách ODA với vốn vay mượn ưu đãi cho mỗi chương trình,dự án:

a) thỏa thuận về ODA, vốn vay mượn ưuđãi được ký giữa thiết yếu phủ việt nam với đơn vị tài trợ (bản dịch bởi tiếng Việtcó chữ cam kết và vệt của công ty dự án) và sổ tay quản lý dự án (nếu có).

b) Đối với hợp đồng giữa công ty dựán với công ty thầu và các tài liệu dĩ nhiên chỉ ký bởi tiếngnước ko kể thì gửi kèm bản dịch thanh lịch tiếng Việt phần những quy định về thanh toáncủa phù hợp đồng, gồm chữ ký kết vàđóng lốt của công ty dự án. Chủ dự án công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúngđắn, chính xác về nội dung bản dịch giờ đồng hồ Việt.

c) các thỏa thuận, thư hoặc văn bản"ý kiến không phản đối" (no objection) ở trong nhà tàitrợ; thỏa thuận hợp tác với đơn vị thầu về tiến hành dự án (danh mục ngân sách chi tiêu hợp lệ, bảolãnh tiến hành hợp đồng, bảo hộ tạm ứng theo quy định rõ ràng của vừa lòng đồng). Trườnghợp ký bằng tiếng quốc tế thì giữ hộ kèm bạn dạng dịch sang tiếng Việt.

d) Đề nghị mở tài khoản dự toán tại
Kho bội nghĩa nhà nước nơi thanh toán để hạch toán giải ngân cho vay vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi.

Chủ dự án công trình chỉ gởi một lần bạn dạng chính hoặcbản sao tất cả đóng dấu của công ty dự án các tài liệu trên. Chủ dự án chịu trách nhiệmtrước lao lý về tính tuyệt đối của các phiên bản sao cung cấp cho bộ Tài chính.

6. Thời hạn xác nhận hồ sơ tạm bợ ứng,thanh toán

a) chiến lược vốn năm của dự án công trình chỉđược chứng thực hồ sơ kiến nghị tạm ứng trong thời điểm kế hoạch chậm nhất là cho ngày 31tháng 12 năm chiến lược (trừ trường thích hợp tạm ứng nhằm bồi thường, cung cấp và tái địnhcư thì được tiến hành đến hết ngày 31 mon 01 năm sau). Chủ dự án công trình gửihồ sơ chứng từ đến cơ quan kiểm soát chi trước thời điểm ngày 30 tháng 12 hàng năm.

b) chiến lược vốn năm của dự án chỉđược chứng thực hồ sơ đề nghị thanh toán cho cân nặng hoàn thành được nghiệmthu mang lại ngày 31 mon 12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán trọng lượng hoànthành cho đến khi hết ngày 31 tháng 01 năm sau (trong đó có giao dịch thanh toán để thu hồi vốnđã tạm ứng). Chủ dự án gửi hồ nước sơ triệu chứng từ mang đến cơ quan kiểm soát chi trước ngày27 tháng 01 năm sau.

7. Nội dung tính chất đối vớichương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi

a) nút vốn tạm bợ ứng thích hợp đồng, việcthu hồi nhất thời ứng, phần trăm giữ lại chờ bh thực hiện nay theo quy địnhtại vừa lòng đồng giữa chủ dự án và bên thầu phù hợp với chính sách của điều khoản về hợpđồng (chủ dự án công trình được quyền thỏa thuận với nhà thầu bảo hộ tạm ứng đối với hợpđồng có giá trị trợ thời ứng phù hợp đồng nhỏ tuổi hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng). Chủ dự án cótrách nhiệm quản lý và thu hồi vốn vẫn tạm ứng đến nhà thầu; trường hợp khôngthu hồi được thì chủ dự án công trình có trọng trách tự bố trí nguồn trả lại nhà tài trợ.

b) Cơ quan kiểm soát chi chấp nhậnhồ sơ hội chứng chỉ giao dịch tạm thời ký kết giữa chủ dự án và bên thầu theo quy địnhhợp đồng sửa chữa cho Bảng xác minh giá trị khốilượng công việc hoàn thành theo vừa lòng đồng đề nghị giao dịch thanh toán tại Phụ lục 3a và Bảng khẳng định giá trị khốilượng các bước phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị giao dịch tại Phụ lục 04 hẳn nhiên Thông bốn số08/2016/TT-BTC .

c) Đối với các lần đề nghịxác nhận số tiền bh công trình để chuyển nhà thầu, chủ dự án lập biểutheo dõi quá trình chuyển tiền bảo hành và lũy kế số tiền vẫn chuyển, gửi cơ quankiểm soát bỏ ra để so sánh và xác nhận số tiền bảo hành theo điều khoản hợp đồngđể chủ dự án công trình chuyển trả công ty thầu.

d) Trường hợp một Ban thống trị dựán được giao cai quản lý, triển khai nhiều dự án vốn ODA, vốn vay ưu đãi, việc phânbổ chi phí các vận động chung cho những dự án thành phần hoặc tiểu dự án được thựchiện chu trình 6 tháng, cả năm theo phép tắc như sau:

- ngân sách liên quan liêu trực tiếp đượcphân bửa đến dự án công trình thành phần hoặc tiểu dự án công trình tương ứng.

- Phần túi tiền còn lại được phân bổtương ứng với tỷ lệ giữa tổng mức chi tiêu của dự án công trình thành phần hoặc tiểu dựán với tổng mức đầu tư chi tiêu của dự án.

- giá trị phân bổ giá cả cáchoạt cồn chung thường niên của dự án công trình được tổng đúng theo vào quý hiếm quyết toán vốnđầu tứ của từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án khi quyết toán vốn chi tiêu dựán hoàn thành.

Điều 11. Các hình thứcrút vốn

Các hình thức rút vốn vay mượn ODA, vay ưuđãi được công ty tài trợ giải pháp cụ thể, bao gồm:

1. Phương thức hỗ trợ ngân sách

Vốn ODA, vốn vay khuyến mãi được giải ngânvề chi phí nhà nước so với các công tác hỗ trợ chi phí trực tiếp hoặcphương thức tài trợ dựa trên kết quả.

2. Tài trợ theo chương trình, dựán

Phương thức tài trợ theo chương trình,dự án vận dụng một hoặc một vài các hiệ tượng rút vốn sau đây:

a) thanh toán giao dịch trực tiếp với thanhtoán chuyển tiền

- thanh toán giao dịch trực tiếp: là hình thứcmà theo ý kiến đề nghị của bên vay, nhà tài trợ gật đầu đồng ý chuyển tiền giao dịch trực tiếpcho nhà thầu, nhà cung ứng của dự án.

- thanh toán chuyển tiền: là hình thứcthanh toán thẳng hoặc giao dịch thanh toán hoàn vốn nêu ngơi nghỉ điểm c khoản này bởi Đồng
Việt Nam.

b) giao dịch thanh toán theo thư cam kết:là vẻ ngoài thanh toán cơ mà theo ý kiến đề xuất của mặt vay, đơn vị tài trợ thi công mộtthư khẳng định sẽ trả lại chi phí cho ngân hàng thương mại đối với khoản thanh toánđã tiến hành cho đơn vị thầu, nhà cung ứng theo phương thức thanh toán giao dịch Thư tín dụng(L/C) qua hệ thống ngân hàng thương mại dịch vụ (ngân hàng cho vay, bank phục vụ).

c) hoàn tiền hoặc Hồi tố: là hìnhthức mà lại nhà tài trợ thanh toán tiền tự tài số vốn vay vào thông tin tài khoản do bên vaychỉ định, nhằm hoàn lại những khoản bỏ ra hợp lệ vị chủ dự án công trình đã bỏ ra cho dự án. Các khoảnchi hòa hợp lệ rất có thể phát sinh trước (hồi tố) hoặc những khoản bỏ ra hợp lệ phạt sinhsau (hoàn vốn) khi ký điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãiđã ký kết kết cùng phải vâng lệnh các quy định cụ thể trong những điều ước nước ngoài hoặcthỏa thuận đó.

d) thông tin tài khoản tạm ứng

Tài khoản trợ thì ứng là bề ngoài nhà tàitrợ tạm ứng trước một số tiền theo kiến nghị của bên vay, vào một trong những tài khoản mởriêng cho dự án tại ngân hàng phục vụ để bên vay dữ thế chủ động trong việc thanh toáncho những khoản giá thành thường xuyên với hợp lệ của dự án, giảm bớt số lần rút vốnvay. Việc ngân sách chi tiêu vàthanh toán từ thông tin tài khoản tạm ứng được cỗ Tài thiết yếu và nhà tài trợ điều hành và kiểm soát chặtchẽ.

Điều 12. Trình từ vàthủ tục rút vốn theo phương thức cung ứng ngân sách

1. Đối với lịch trình kèm theokhung chủ yếu sách:

a) nhà dự án, cơ quan chủ chốt cótrách nhiệm nhà trì hoặc phối hợp với Bộ Tài chính, bank Nhà nước với cáccơ quan liên quan để thực hiện các cam đoan về phần bản thân theo thỏa thuận với nhàtài trợ, để thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại tiên quyết về rút vốn nêu trong các điều ước quốctế, thỏa thuậnvề vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi đã ký kết.

b) công ty dự án, cơ quan cốt yếu cótrách nhiệm chủ trì hoặc phối phù hợp với các cơ quan tương quan lập hồ nước sơ và đơnrút vốn gửi cỗ Tài chủ yếu theo quy định ở trong nhà tài trợ. Thời hạn xử lý solo rútvốn tiến hành theo qui định tại khoản 3 Điều 13 Thông tứ này.

c) Đối với thủ tục hỗ trợngân sách chung, cỗ Tài chủ yếu xử lý các hồ sơ và đối chọi rút vốn gửi bên tài trợ;phối hợp với Ngân hàng nhà nước việt nam (đối với những điều ước nước ngoài mà Ngânhàng công ty nước nước ta là cơ quan rút vốn và lời khuyên đàm phán theo pháp luật tạikhoản 3 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP) trong bài toán giảingân với chuyển những khoản rút vốn về chi tiêu nhà nước để thực hiện theo thỏa thuậnvới nhà tài trợ.

d) trường hợp khoản vốn ODA, vốnvay ưu đãi theo cách tiến hành hỗ trợ chi phí cho một ngành, nghành cụ thể:

- Cơ quan chủ chốt chương trình, dự áncó trọng trách thống tuyệt nhất với cỗ Tài bao gồm và bank Nhà nước (đối với những điềuước quốc tế mà bank Nhà nước là cơ quan lời khuyên đàm phán theo khí cụ tạikhoản 3 Điều 32 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP) về thời điểmrút vốn, số tiền rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi, mặt khác phối phù hợp với Bộ Tàichính và các cơ quan liên quan trong vấn đề lập kế hoạch phân bổ cho các dự ánthành phần.

- Vốn ODA, vốn vay mượn ưu đãi giải ngân cho vay vềngân sách được phân chia cho những dự án thành phần để sử dụng theo đúng quy trìnhquản lý vốn túi tiền nhà nước hiện nay hành.

2. Đối với các chương trình, dựán tài trợ dựa trên kết quả:

a) chủ dự án, cơ quan chủ quản cótrách nhiệm nhà trì, phối phù hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các chỉ số giảingân liên quan theo thỏa thuận với bên tài trợ để gia công cơ sở rút vốn. Chủ dự ánđược mừng đón vốn tạm ứng theo quy định của nhà tài trợ để tiến hành các côngviệc sẽ thỏa thuận nhằm mục đích đạt được cam đoan gắn cùng với chỉ số giảingân.

b) nhà dự án, cơ quan chủ quản cótrách nhiệm công ty trì hoặc phối phù hợp với các cơ quan tương quan lập báo cáo, tài liệuhoặc cung ứng tài liệu chứng minh việc kết thúc các tiêu chuẩn giải ngân quy địnhtại thỏa thuận tài trợ nhằm gửi nhà tài trợ. Chủ dự án công trình lập hồ sơ và đối chọi rút vốn gửi
Bộ Tài chủ yếu theo quy định ở trong nhà tài trợ. Thời hạn xử lý 1-1 rút vốn thực hiệntheo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 13 Thông tứ này.

c) nguồn ngân sách ODA, vốn vay mượn ưu đãigiải ngân được gửi về thông tin tài khoản của đơn vị triển khai chương trình, dự án công trình mởtại Kho bạc nhà nước theo thỏa thuận với công ty tài trợ. Việc chi tiêu tuân thủ quytrình thống trị vốn ngân sách chi tiêu nhà nước hiện tại hành.

Điều 13. Trình trường đoản cú vàthủ tục rút vốn đối với các khoản ODA, vay ưu tiên theo cách làm tài trợ dựán

1. Sau khi nhà tài trợ thông báocác điều kiện tiên quyết nhằm rút vốn theo phương pháp tại các điều mong quốc tế, thỏathuận về ODA, vốn vay chiết khấu đã trả thành, chủ dự án công trình hoặc ban làm chủ dự án lậpbộ hồ nước sơ kiến nghị rút vốn gửi cỗ Tài chính.

2. Bộ hồ sơ k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *